Winkelmandje:
0 artikelen
Natuur zeep
Natuur shampoo
Lotion Bars
Gezicht en Body cremes
Oils
Scheren
Lipbalsem
Aromatherapie bad en kaarsen
Huisdieren
Microbiologische producten
Geur neutralisatie producten
Honing
info & voorwaarden
Verzendkosten:
Alle onderstaande prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten
Tot een bestelling van 50 euro bedragen de verzendkosten 6,95Eu
 Bij een bestelling tussen 50 - 100 euro bedragen de verzend kosten 14,00Eu
 
Voor B2B RETAIL Klanten:
De prijzen in deze webshop gelden niet voor B2B, retail, groothandels en grootverbruikers.
B2B en grootverbruikprijzen zijn alleen op te vragen door een email te sturen aan: info@bioteck.nl

  

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die plaatsvinden tussen BioTECK (www.bioteck.nl) en haar klanten. In die gevallen waar (ten dele) wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden zal dit schriftelijk moeten worden vastgelegd en worden getekend door beide partijen.  

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1

Alle leveringen en overeenkomsten vinden plaats onder toepassing van alle voorwaarden. Wijzigingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts van kracht zijn wanneer deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. In geval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen blijven voor alle overige punten onze algemene voorwaarden van kracht. Door zijn opdracht wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met alle toepasselijke voorwaarden en bepalingen.

PRIJZEN
Artikel 2

Alle prijzen zijn, tenzij het tegendeel uit de factuur dan wel de offerte blijkt, inclusief BTW en exclusief bezorgkosten.
De kosten van eventueel transport, afleveringskosten kunnen apart in rekening gebracht worden.
Gefactureerd wordt tegen de op de datum van levering geldende prijzen, een en ander vermeerderd met de BTW conform het geldende tarief. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave is gerekend, worden door BioTECK extra in rekening gebracht.
Veranderingen, welke vermindering van kosten tot gevolg hebben kunnen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan was overeengekomen. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BioTECK ter kennis zijn gebracht. Als deze mondeling of per telefoon worden doorgegeven dan is het risico van de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

OFFERTES
Artikel 3

Alle aanbiedingen, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, en verplichten nimmer tot levering.
Alle schriftelijke offertes vinden plaats onder toepassing van de algemene voorwaarden en alle offertes zijn gedurende een (1) maand geldig, tenzij de offerte anders vermeldt. Alle offertes geschieden onder uitsluiting van onvoorziene omstandigheden, alle meerkosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen apart in rekening worden gebracht. Voordat een overeenkomst tot stand is gekomen zal de offerte voor BioTECK geen verplichting met zich meebrengen.

LEVERTIJD
Artikel 4

BioTECK is slechts tot levering verplicht nadat zij een order schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever de bestelling heeft betaald, dan wel zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging tot levering is overgegaan.

BioTECK zal de opdrachten binnen de overeengekomen termijn uitvoeren (levertijd van goederen vindt plaats binnen 5 werkdagen of eerder), waarbij de in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten genoemde termijnen te goeder trouw worden opgegeven, doch niet als bindend voor BioTECK te beschouwen zijn. Overschrijding van de levertermijn, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever niet het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

De termijn waarbinnen de leveringen dienen te hebben plaatsgevonden, wordt verlengd met de periode gedurende welke BioTECK door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van BioTECK is sprake indien BioTECK na het sluiten van de overeenkomst, dan wel na het verstrekken van de opdracht, tijdelijk of geheel verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, molest, schade, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storingen in de toelevering door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van BioTECK als bij derden, van wie BioTECK, haar goederen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van BioTECK ontstaan.

TRANSPORT EN OPSLAG
Artikel 5

De goederen reizen voor risico en ook voor rekening van de afnemer. Orders met een netto factuurwaarde beneden de € 100,00 worden door BioTECK slechts uitgevoerd onder bijtelling van een  transporttoeslag. Indien om welke reden dan ook, de opdrachtgever niet in staat is de goederen, dan wel de bewerkte goederen, op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending c.q. aflevering, zal BioTECK als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de opdrachtgever de goederen opslaan.

BioTECK is niet aansprakelijk voor beschadiging, waardevermindering, tenietgaan, noch tijdens de opslag noch tijdens het vervoer door of namens BioTECK. BioTECK behoudt zich het recht voor om voor deze opslag een vergoeding in rekening te brengen.

BETALING
Artikel 6

De opdrachtgever is verplicht om de vordering binnen acht (5) dagen na factuurdatum te voldoen. Hij is niet bevoegd op het bedrag der vordering enig bedrag wegens een door hem gestalde tegenvordering in mindering te brengen. BioTECK is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, de goederen onder rembours te verzenden, alsmede kredietfaciliteiten met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Iedere betaling die wordt ontvangen wordt geacht te strekken tot betaling op de langst openstaande rekeningnota. Indien de opdrachtgever weigert de bestelde goederen, dan wel de bewerkte goederen dan wel hetgeen waartoe hij opdracht heeft gegeven te aanvaarden, is hij nochtans de koopprijs in zijn geheel verschuldigd.
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van vijf (5) dagen, is BioTECK bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Onverminderd het voorgaande wordt de overeenkomst eveneens ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling met een termijn van een week noodzakelijk is, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling is aangevraagd of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins, de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of deze daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
De opdrachtgever is bij niet of niet tijdige betaling verschuldigd een rente ad 2% per maand, zulks te rekenen vanaf de dag waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de dag der algehele kwijting, en met dien verstande dat deze rente nimmer minder dan 3% van de hoofdsom zal bedragen en voorts met dien verstande dat een reeds aangevangen maand zal gelden als een gehele maand. Indien BioTECK bij niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan geheel voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de vordering, te verhogen met de BTW, en voorts met een minimum van € 75,00 zolang BioTECK zelf met de invordering doende is, en de buitengerechtelijke kosten worden voorts gefixeerd op 20% van de vordering, te verhogen met de BTW en als minimum € 150,00, indien de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven aan een deurwaarder en/of advocaat. Onder vordering wordt hier verstaan het totaal van de openstaande factuurbedragen, een en ander vermeerderd met de overeengekomen contractuele rente. Het indienen van reclames betreffende de goederen en facturen geeft de opdrachtgever geen recht om betaling van het verschuldigde of een deel daarvan achterwege te laten. BioTECK is bevoegd alle verdere leveranties aan de opdrachtgever op te schorten, indien deze zijn verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende dan wel uit een andere overeenkomst met BioTECK voortvloeiende, niet nakomt.

Artikel 7

De vertegenwoordiger van de opdrachtgever, waaronder verstaan wordt een vereniging of een overkoepelende organisatie van de opdrachtgaver kan door BioTECK aansprakelijk gesteld worden voor nakoming van de door zijn tussenkomst gesloten overeenkomst(en), meer speciaal de betaling van de openstaande factu(u)r(en) van de door hem vertegenwoordigde partij(en).

Onder vertegenwoordiger wordt mede verstaan het administratiekantoor of de organisatie, die ten behoeve van zijn clientèle c.q. leden de administratie voert en de factoren voldoen, terwijl de client c.q. het lid rechtstreeks met BioTECK contracteert.

RECLAME EN SCHADEVERGOEDING
Artikel 8

Indien de opdrachtgever de geleverde goederen c.q. bewerkte goederen na beproeving afkeurt, moet hij BioTECK hiervan binnen één (1) week na ontvangst van de goederen schriftelijk in kennis stellen, daar anders BioTECK geen enkele aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van het geleverde. Iedere aansprakelijkheid van BioTECK is beperkt tot kosteloze vervanging van het geleverde, waartoe opdracht was gegeven, een en ander ter beoordeling van BioTECK. BioTECK is niet aansprakelijk te stellen voor enige schadevergoeding. De opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid, alvorens op zijn beurt  de goederen te testen dan wel tot uitlevering van de goederen aan derden over te gaan, voor de controle van de geleverde goederen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD, RETENTIERECHT
Artikel 9

BioTECK behoudt het eigendomsrecht van door haar geleverde goederen, zolang de opdrachtgever niet de gehele prijs heeft voldaan, zulks tot meerdere zekerheid van de betaling.
In deze wordt onder prijs mede verstaan de ten gevolge van deze algemene voorwaarden verschuldigde renten en kosten. Gedurende de tijd dat de geleverde goederen nog geen eigendom van de opdrachtgever zijn geworden op grond van het bovenstaande, is laatstgenoemde niet bevoegd om deze goederen te vervreemden. BioTECK is te allen tijde gerechtigd, zolang de bedongen prijs nog niet is voldaan, binnen te treden in de lokaliteit waarin de geleverde goederen zich bevinden. De opdrachtgever verplicht zich hiertoe alle medewerking te verlenen en machtigt BioTECK daartoe.

WANPRESTATIE EN OVERMACHT
Artikel 10

Indien deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden niet nagekomen worden, behoudt BioTECK zich het recht voor alle verdere leveringen zonder enige waarschuwing te schorsen. In geval BioTECK door omstandigheden, zoals overmacht, staking, overheidsmaatregelen of door toedoen van overheidsmaatregelen, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de overeenkomst te annuleren, dan wel de aflevering gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING
Artikel 11

Alle overeenkomsten aangegaan met BioTECK zijn onderworpen aan Nederlands recht. Bij geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst afgesloten onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend competent de Rechter in het arrondissement Rotterdam, behoudens hoger beroep, met uitsluiting van alle andere Rechters in Nederland, Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra een der partijen zulks verklaart.

SAMENLOOP VAN STANDAARDCONDITIES
Artikel 12

Indien op enige overeenkomst behalve deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nog andere verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden dwingend van toepassing zijn, zullen de bepalingen van deze condities cumuleren.
In geval van onderlinge tegenstrijdigheid gelden de bepalingen van de voorwaarden welke speciaal gelden voor de betrokken soort goederen.

INWERKINGTREDING
Artikel 13

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden treden in werking per 25 augustus 2017.